Doelstelling

PAN staat voor Psychologenkring Antwerpen Noord. Wij zijn een kring van klinisch psychologen die werkzaam zijn als zelfstandige of in dienstverband in Antwerpen (2030), Berendrecht-Zandvliet-Lillo (2040), Merksem (2170), Ekeren (2180), Schoten (2900) en Stabroek-Hoevenen (2940).

PAN wil zich onder meer inzetten om de psychologen uit deze regio en hun beroepsuitoefening meer kenbaar te maken bij andere zorgverleners (huisartsen, psychiaters, kinesisten, verpleegkundigen, logopedisten, apothekers, diëtisten, ...).

Ook mensen die op zoek zijn naar een erkende psycholoog - psychotherapeut kunnen zich via deze website de nodige informatie verschaffen.

De website van PAN wil onder meer een duidelijk instrument zijn om klinisch psychologen en hun specifiek werkgebied in kaart te brengen. Maar het is ook de bedoeling dat collega's onderling informatie kunnen uitwisselen omtrent het beroep en de continuïteit van de zorg te waarborgen.

We hopen dan ook met dit project een nog efficiëntere professionele samenwerking op gang te brengen tussen andere zorgverleners en aangesloten psychologen. Wij denken dat de gezondheidzorg in de regio daar alleen maar baat bij kan hebben. Het kan de start zijn van allerlei nieuwe initiatieven in het werkveld.

Ontstaan

Het idee om een regionale psychologenkring in het leven te roepen, ontstond naar aanleiding van de initiatieven die de Vlaamse overheid neemt om de gezondheidszorg in regio's te gaan organiseren. De organisatie van de eerstelijnszones is volop in proces. De bedoeling daarbij is alle gezondheidsberoepen in deze netwerken op te nemen om zo de multidisciplinaire samenwerking te optimaliseren. We hebben de kans gegrepen om ons te verenigen en zichtbaar te maken.

In april 2017 is onze kring een vzw geworden. De vzw heeft een Algemene Veradering, die jaarlijks wordt samengeroepen. Deze waakt over de statuten (bekijk de statuten hier), benoemt de leden van de Raad van Bestuur en controleert alle aspecten van de werking van de vzw.

De samenstelling van de Raad van Bestuur:

Kwaliteitswaarborg

We willen door dit initiatief ook een kwaliteitswaarborg bieden aan iedere geïnteresseerde door de leden van deze Psychologenkring een aantal voorwaarden op te leggen.

Ieder aangesloten lid: